tüzük

tüzük

ÇUBUK
EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ
(ÇEGED)

logo (1)

MADDE: 1-DERNEĞİN ADI ve AMBLEMİ:
a) Derneğin Adı: Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği.
b) Derneğin Kısa Adı: ÇEGED
c) Derneğin Amblemi: Derneğin özgün isminin ve kuruluş tarihinin yazıldığı bir çember içinde hedef kitle olan öğrencileri ve dolayısıyla eğitim aracı olarak kitap ve kalemi, yine insani değerleri simgeleyen sevgiyi ifade eden gül ile en altta derneğin kuruluş yılı olan 2009 yılının yazıldığı bir örneği yanda görülen şekil derneğin amblemidir.

MADDE: 2- DERNEĞİN MERKEZİ:
Derneğin Merkezi. “Yıldırım Beyazıt Mah. Usta Sk. No. 8 Çubuk/ ANKARA” adresinde olup,
Şubesi yoktur.

MADDE: 3- DERNEĞİN İKAMETGÂHI:
Derneğin İkametgâhı: “Yıldırım Beyazıt Mah. Usta Sk. No. 8 Çubuk/ ANKARA” dadır.

MADDE 4- DERNEĞİN AMACI VE AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI:
Dernek, yardıma muhtaç olup, yüksek okulda okuyan öğrencilere her türlü maddi ve manevi yardımı yapmak, onları milli ve manevi değerlerle mücehhez, vatanına ve milletine hizmete amade, sağlam karakterli ve huzurlu insan olarak yetiştirmek, bu hedefler doğrultusunda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak üzere kurulmuş olup, bu bağlamda;
a) Hedef kitle olan fakir ve yetim çocukların eğitim şartlarının iyileştirilmesi için plan ve proje geliştirmek ve bunların hayata geçirilmesi için gerekli işlemleri yapmak, gerekirse personel temin edilmesi.
b) İnsanlarımızdaki yardımlaşma duygusunu diri tutmak, bu doğrultudaki moral ve kültürel değerlerimizi yaşatmak, korumak, geliştirmek ve yeni nesillere aktarmak üzere şenlik, kermes vb. organizasyonlar yapmak,
c) Toplumumuzun birlik ve beraberliğini tesis ile sosyal dayanışmasını sağlamak,
d) Yüksek okul öğrencilerimizin faydalanacakları Yurt, Pansiyon ve kütüphane gibi mekânların yapımı, tamiri ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması,
e) Öğrencilerimizin faydalanması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla her türlü ayni ve nakdi yardımların kabul edilmesi,
f) Öğrencilerimizin psikolojik ve fiziksel gelişimlerini sağlamak ve sosyal ilişkilerini geliştirmek üzer bilgi ve yetenek yarışmaları, müsamere, münazara, sportif organizasyonlar yapmak.
g) Yardım yapılacak öğrenciler arasından şehit çocukları başta olmak üzere yetimler ile aile bağlarındaki kopukluk veya dağılmış aileler nedeniyle muhtaç durumda bulunan öğrencilerin değerlendirmeye alınması.
h) Taleplerin değerlendirilmesinde, talep sahiplerinin etnik kimlik ve inanç tercihleri ile bölgesel veya kültürel farklılıkları dikkate alınmadan TC Vatandaşlığının yeterli kabul edilmesi,
i) Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
j) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
k) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,
l) Doğrudan veya dolaylı olarak eğitime destek mahiyetindeki çalışmaları halka duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, Amacın gerçekleşmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
m) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve dışından bağış kabul etmek,
n) Tüzük amaçlarının gerçekleşmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari, sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
o) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
p) Amacın gerçekleşmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, benzer amaçlarla kurulmuş kardeş derneklerle birlikte ortak çalışmalar yapmak üzere “Çubuk Dernekler Federasyonu” na üye olmak,
q) Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
r) Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
s) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
t) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
u) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

MADDE 5-DERNEĞİN FAALİYET ALANI:
Dernek ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet gösterir.

MADDE 6-ÜYE OLMA ŞARTLARI:
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

MADDE 7- ÜYE ÇEŞİTLERİ:
Derneğin asil ve fahri olmak üzere 2 çeşit üyesi vardır.
a) Asil Üyeler: Derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Bu üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip olup, aidat ödeyen ve tüzük hükümlerini de kabul eden üyelerdir.
b) Onursal Üye: Derneğe maddi ve manevi yönden büyük katkıları olmuş, yönetim kurulu kararı ile onursal üyeliğe alınan kişilerdir. Fahri üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler. Aidat ödeme mecburiyetleri yoktur. Ancak isterlerse toplantıyı izleyebilir ve aidat ödeyebilirler.

MADDE 8- ÜYELİĞİN KABUL ŞEKLİ:
Üye olmak isteyen kişi, özel olarak hazırlanmış üye kayıt fişini doldurarak Yönetim Kuruluna verir. Yönetim Kurulu bu şahsın durumunu inceleyerek üyeliğe alınıp alınmadığını en geç bir ay içinde müracaatçıya bildirir. Kimse derneğe üye olmaya ve üyelikten çıkmaya zorlanamaz.

MADDE 9-ÜYELİKTEN ÇIKMA:
Her üye dilediği zaman istifa etmek suretiyle dernek üyeliğinden çıkabilir. Üyenin istifa talebi Dernek Başkanlığına hitaben yazılmış imzalı dilekçenin Dernek Yönetim kuruluna iletilmesi ile yürürlüğe girer.
Dernek üyeliğinden istifa eden kişi Dernek varlığı üzerinde hak iddia edemez ve ayrılış tarihine kadar olan yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

MADDE 10- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Aşağıdaki hareketleri görülen üye, yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkartılır.
a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c) Üyelik aidatını ait olduğu yıl içinde olmak üzere üst üste iki yıl ödememek,
d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkartılır.
Dernekten çıkarılanlar kişi veya kişiler, üye kayıt defterinden silinir.
Dernek üyeliğinden çıkartılan üye genel kurula kararın iptali için başvuruda bulunabilir. Genel kurul kararı kesin olup, başka bir itiraz mercii yoktur. Üye genel kurula başvurmadığı takdirde yönetim kurulu kararı kesinleşmiş olur.

MADDE 11- DERNEĞİN ORGANLARI:
Dernek aşağıdaki organlardan teşekkül eder.
a- Genel Kurul,
b- Yönetim Kurulu,
c- Denetleme Kurulu

MADDE 12- GENEL KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ:
Genel kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı bulunan üyelerden teşekkül eder.

MADDE 13- ÇAĞRI USULÜ
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yâda elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 14-KONGREDE GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:
Kongrede yalnız gündemde tespit edilen konular görüşülerek karara bağlanır. Ancak mevcut üyenin 1/10’nun yazılı müracaatı üzerine gündemde değişiklikler de karara bağlanır.

MADDE 15- KONGRE ÇEŞİTLERİ:
a) Olağan kongreler.
b) Olağanüstü kongreler
Derneğin olağan kongreleri her üç yılda bir Eylül ayı içinde yapılır.
Olağanüstü kongreler ise, Yönetim Kurulu kararı veya Denetim Kurulu Kararı veya kayıtlı üyenin 1/5’inin yazılı talebi üzerine yapılan toplantılardır.

MADDE 16- TOPLANTI USULÜ
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Yönetim kurulunca gerek görüldüğü takdirde Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerini ibraz etmeleri istenebilir. Bu halde, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurlunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol işlemi yapılır.
Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamada, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.
Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 17-GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 18-GENEL KURULUN GÖREVLERİ:
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüğ karara bağlanır.
a) Dernek organlarının seçimi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim Kurulu ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası(Aklanması)
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
e) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
g) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan her kademedeki yöneticilerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
h) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
i) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
j) Derneğin vakıf kurması,
k) Derneğin fesih edilmesi
l) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin inceleyip karara bağlanması,
m) Mevzuatta genel kurluca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
n) Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
o) Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE 19- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ:
1. Yönetim kurulu genel kurul tarafından seçilen altı(6) asıl, altı(6) yedek üyeden teşekkül eder.
2. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter bir muhasebeciyi seçer.
3. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Toplantı yeter sayısı yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlası olan (4) Üye olup, asgari 4 üyenin toplantıda hazır bulunması esastır.
4. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.
5. Yönetim kurulunun seçimindeki yöntem, bu tüzüğün 17. maddesi esasları içinde yapılır.

MADDE 20- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim kurulu aşağıdaki husuları yerine getirir.
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
b) Dernek giriş ve üye aidat miktarlarını belirlemek.
c) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
d) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
e) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, denrek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
f) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
g) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
h) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmaların açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
i) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
j) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
k) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
l) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

MADDE 21- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ:
1. BAŞKAN: Derneği hakiki ve hükmü şahıslar nezdinde temsil eder. Dernek çalışmalarına nezaret eder. Derneğin tüm işlemlerinden sorumludur.
2. BAŞKAN YARDIMCISI: Başkanın olmadığı zamanlarda Başkanın tüm yetkilerine sahip olur ve bu yetkileri bulanır. Başkanın vekilidir. Dernek çalışmalarının denetiminde Başkana yardımcı olur.
3. MUHASİP: Dernek gelirlerini ve giderlerini deftere muntazaman işler. Üye aidatlarını toplar, derneğe verilecek her türlü yardım ve teberruları makbuz karşılığı kabul eder. Dernek giderlerini, yönetim kurulu kararlarına uygun olarak fatura ve senet karşılığında sarf eder. Tüm gelir ve giderleri işletme defterine yasaya uygun olarak kaydeder. Mevzuat gereğince tutulması zorunlu defter ile her türlü makbuz, fatura ve senetlerin muhafazasından sorumludur.
4. SEKRETER: Derneğin yazışmalarını yapar. Tüm evrakları yasalara uygun olarak düzenlenmesini, defterlerin muntazaman tutulmasını sağlar, tüm defter ve belgelerin muhafazasından sorumludur.

MADDE 22- DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:
Denetleme kurulu (3) asıl (3) yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.
Denetleme Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

MADDE 23- DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini rapor eder. Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçemeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 24- DERNEĞİN AİDATLARINI BELİRLEME ŞEKLİ:
Derneğin Giriş ve Üye aidat miktarlarını belirleme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

MADDE 25-DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1. Üye aidatı: Üyelerin vermekle mükellef bulundukları ve miktarı yönetim kurulunca belirlenen aidatlar. (Aidatlar yıllık olarak defaten tahsil edilebilir.)
2. Giriş aidatı: Üyelerin üyeliğe girişte bir defalık ödeyecekleri ve miktarları yönetim kurulunca belirlenen aidatlardır.
3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, kermes, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
7. Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
8. Diğer gelirler.

MADDE 26- DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER:
A-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık gelirin yasal miktarı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
B-KAYIT USULÜ
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
C-TUTULACAK DEFTERLER
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
A)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
D-BİLANÇO ESASINDA TUTULACAK DEFTERLER VE UYULACAK ESASLAR
AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:
1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
E-DEFTERLERİN TASDİKİ
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
F-GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 27-DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
A-Dernek gelir ve giderleri;
Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Anca derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
B-ALINDI BELGELERİ
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
C-YETKİ BELGESİ
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

D-GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 28-BEYANNAME VERİLMESİ
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 29-BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
A-GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
a- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
b- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği. Eklenir.
B-TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
C-YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
D-KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
E-DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 30-DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 31-DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 32-TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
MADDE 33- DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
A-FESİH KARARI;
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
B-TASFİYE İŞLEMLERİ
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Kuruçay Köyü’nü Geliştirme, Güzelleştirme, Eğitim, Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Kuruçay Köyü Köy Tüzel kişiliğine devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

MADDE 34-DERNEĞİN KURUCULARI:
ADI VE SOYADI: BABA ADI: MESLEĞİ UYRUĞU: İKAMET ADRESİ :
Hatice ERKAN Mehmet Emekli TC Y.Beyazıt Mah.Usta Sk.
No. 8 Çubuk /ANKARA
Sabiha SOMUNCU Ali Ev Hanımı TC Cumhuriyet Mah.Sami Efendi
Sk.No.32/10 Çubuk /ANK.
Asiye YÜREK Hasan Ev Hanımı TC Cumhuriyet Mah.Sami Efendi
Sk.No.32/10 Çubuk /ANK.
Kamile ÖZYÜCEL Mustafa Ev Hanımı TC Cumhuriyet Mah. Hilal Sk.
No. 8 Çubuk /ANKARA
Cemile EROL Mehmet Ev Hanımı TC Cumhuriyet Mah.Ankara
Bul. Teber Apt Çubuk /ANK.
Nazik AYAZ Ahmet Ev Hanımı TC Barbaros Mah.Karagöl Cd.
Fedakâr Sk 1 Çubuk /ANKARA
Şefika TUĞLUCA Mehmet Ev Hanımı TC Y.Selim Mah.Müftü Ayaz Sk.
No. 8 Çubuk /ANKARA
MADDE: 35 – HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
Bu tüzükte belirtilmesmiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 35 (Otuzbeş) maddeden ibarettir.

Facebook'ta Biz

Bu Sayfayı Paylaşın:

2014 - 2017 © Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği Tüm Hakkı Saklıdır.logo